Вимоги до публікації

Відповідно до Кодексу етики наукових публікацій, автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну та достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

  • Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані твердження є неприйнятними.
  • Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні.
  • Запозичені фрагменти або твердження мають бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора та першоджерела.
  • Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включно з неоформленими цитатами, перефразовуванням або привласненням прав на результати чужих досліджень, неетичні та неприйнятні.
  • Необхідно визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на перебіг дослідження; зокрема, у статті мають бути подані посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
  • Автори не повинні надавати до журналу рукопис, який було надіслано до іншого журналу і який перебуває на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.
  • Співавторами статті мають бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні.
  • Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію журналу.

Вимоги до оформлення матеріалу

Загальне оформлення

На початку статті необхідно вказати ПІБ автора (повністю), місце роботи та посаду, повну назву вишу та кафедри (для аспірантів), контактний телефон та адресу електронної пошти.

Рекомендований обсяг статті – від 20 до 40 тис. знаків із пробілами.

Текст статті має бути чітко структурований, мати внутрішній поділ на підглави.

Назва статті має бути набрана напівжирним шрифтом 14 кеглем.

Текст статті має бути створений у форматі .doc (.docx) і набраний 12 кеглем, шрифтом Times New Roman з полуторним міжрядковим інтервалом.

Статтю необхідно супроводити анотацією (abstract) і ключовими словами (keywords).

В анотації українською мовою, об’ємом не більше 60 слів, мають бути викладені актуальність (новизна), проблематика статті та основні висновки. Завдання формулюються в тому разі, якщо вони не зрозумілі із заголовка, методи (без методологічних деталей) вказуються, якщо вони вирізняються новизною і становлять інтерес із точки зору цього дослідження.

Анотація англійською мовою не повинна бути дослівним перекладом (калькою) авторського резюме українською мовою. При написанні англомовної анотації необхідно дотримуватися основних правил і стилістики англійської мови. Вітається структура анотації, що повторює структуру статті і включає: вступ, мету, завдання, методи, результати (описуються гранично точно й інформативно), висновок/висновки (можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті). Текст має бути лаконічним і вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначущих формулювань. За відсутності анотації англійською мовою, переклад її версії українською мовою, поданий автором, може бути зроблений у редакції. Обсяг тексту анотації – 150-200 слів.

Ключові слова (не більше 5) повинні відображати основний зміст статті, використовувати терміни з тексту статті, а також терміни, які визначають предметну галузь і включають інші важливі поняття, що дадуть змогу полегшити і розширити можливості знаходження статті засобами інформаційно-пошукової системи.

Обов’язковими елементами статті мають бути огляд літератури та чітко сформульовані висновки.

В огляді літератури необхідно зазначити ступінь наукової розробленості проблеми, сучасні вітчизняні та зарубіжні публікації за темою статті, які обґрунтовують актуальність матеріалу, його практичну та/або теоретичну значущість, спадкоємність, наукову новизну, характеризують наукову школу, до якої належить автор.

Висновки мають чітко і лаконічно відображати зміст статті, найбільш значущі результати проведеного дослідження в заданих автором теоретико-концептуальних і методологічних рамках.

Примітки

Примітки, якщо вони потрібні в статті, мають міститися наприкінці основного тексту перед бібліографічним апаратом, оформлятися як кінцеві виноски з наскрізною нумерацією по всій статті.

У Примітках зазначаються: необхідні коментарі автора, архівні матеріали, ненаукові публікації (художня література, публіцистика, газетні матеріали, законодавчі акти тощо), інтернет-публікації (за винятком online-версій наукових журналів), відеоматеріали тощо.

Оформлення таблиць і діаграм

Якщо стаття містить таблиці, вони мають бути розміщені безпосередньо в тексті, супроводжуватися порядковим номером і назвою. У тексті має бути присутнє посилання на кожну таблицю.

Якщо стаття містить діаграми, потрібно позначити місце розміщення кожної діаграми в тексті (вказати номер і назву кожної діаграми, зробити додатковий абзацний відступ) і надсилати їх у листі окремими файлами у форматі .png.
Створити файл можна, скопіювавши правою кнопкою миші всю область діаграми в програмі Excel, вставивши діаграму в програму Paint і вибравши при збереженні розширення .png.

Кожну діаграму потрібно зберегти в окремому файлі із зазначенням номера, під яким вона йде в тексті.